Stadgar

S:t Eriks klubbstadgar


1. ÄNDAMÅL

Båtklubben S:t Erik har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas intressen vad gäller hamn- och uppläggningsplatser för båtarna samt i övrigt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.


2. MEDLEMSKAP

2:1         Båtägande medlem avser fullvärdigt medlemskap.

2:2         Icke båtägande medlem avser fullvärdigt medlemskap utom i varvs- och hamnfrågor, där förslags- och yttranderätt gäller men ej rösträtt. Sådant medlemskap tillkommer medlem enligt 2:1, som avyttrat sin båt men önskar kvarstå i klubben.

2:3         Familjemedlem avser begränsat medlemskap, som innebär för slags- och yttranderätt men ej rösträtt. Sådan medlem kallas till årsmöte och tillsändes årsberättelse men erhåller ej övrigt av klubben distribuerat material.

2:4         Hedersmedlem avser medlemskap i samma mening som i 2:1 ovan och gäller för person, som synnerligen främjat klubbens intressen. Sådan medlem erlägger inga inträdes- eller årsavgifter.

2:5         En förteckning skall föras över klubbens medlemmar med angivande av medlemskap, båtuppgifter och övriga för klubben nödvändiga uppgifter.


 

3. MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE

3:1         Medlemskap tillkommer välrenommerad person, som är helt införstådd med klubbens syften. Intagning av medlem sker efter skriftlig ansökan och efter styrelsens beslut. Hedersmedlem utses, efter förslag av styrelsen, på ordinarie möte och för ett sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet.

 

3:2         Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och fattade beslut, görs skriftligt på ett särskilt formulär till klubbens styrelse. Ansökan vilar normalt ett år innan beslut fattas om eventuellt medlemskap.

 

3:3         Sökanden skall omedelbart efter besked att medlemskap beviljats erlägga av klubben fastställda avgifter.

 

3:4         Obligatoriska villkor för båtägande medlem är att medlemmens båt kontinuerligt hålles försäkrad och att medlemmen innehar nautisk kompetens, lägst förarintyg. Då särskilda skäl föreligger kan styrelsen ge dispens för kravet på nautisk kompetens.

 

3:5         Medlem, som vill utträda ur klubben, skall skriftligt anmäla detta till styrelsen.

 

3:6         Medlem, som inte inom föreskriven tid erlagt fastställda avgifter anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan, på skriftlig begäran från medlem, i särskilda fall medge uppskov.


 

4. MEDLEMS UTESLUTNING

4:1          Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter, som är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra möte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst två tredjedels majoritet.

 

4:2          Till möte, som skall avgöra i 4:1 angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom en personlig kallelse, varav fram går att ett uteslutningsärende skall behandlas.

 

4:3           Till medlem, som föreslagits uteslutning, skall förutom i 4:2 an given kallelse, även lämnas en skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.

 

4:4          Uteslutning av i denna paragraf nämnt slag skall rapporteras till förbundet. Medlem, som således uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.


 

5. BESLUTANDE ORGAN

Båtklubbens beslutande organ är:

5:1         Årsmöte.

5:2         Övrigt ordinarie möte.

5:3         Extra möte.

5:4         Styrelse.

 

6. VERKSAMHETSÅR

Båtklubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till och med 31 december.


 

7. AVGIFTER

7:1         Förfallna års- och uppläggningsavgifter skall vara inbetalda senast den första mars och hamnavgifter senast den första juni aktuellt år.

 

7:2         Extra uttaxering kan företas efter beslut av klubbmöte.

 

7:3         Uteblivande från av klubben beslutat kollektivt arbete utan god tagbara skäl medför skyldighet att erlägga särskild avgift, vars storlek fastställes av årsmötet. Uteblivande två gånger i följd från kollektivt arbete medför oavsett skälen för uteblivandet skyldighet att erlägga den särskilda avgiften.


 

8 . ÅRSMÖTE

8:1         Årsmöte hålls årligen senast under mars månad på dag som beslutas av styrelsen.

8:2         Datum och plats meddelas genom personlig kallelse senast två veckor i förväg.

8:3         Vid årsmötet skall förutom övriga ärenden förekomma:


- val av ordförande och sekreterare för mötet

- val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

- föredragande av styrelse- och revisionsberättelse

- fråga om styrelsens ansvarsfrihet

- fastställande av avgifter och arvoden

- val av styrelse

             revisorer

             valberedning

             övriga funktionärer


 

9. ORDINARIE MÖTEN

9:1         Övriga ordinarie klubbmöten äger rum under juni, september och december.

9:2         Datum och plats för mötet meddelas senast två veckor i förväg.


 

10. EXTRA MÖTE

10:1       Extra möte hålles när styrelsen finner det påkallat.

 

10:2       Om klubbens revisorer eller minst en sjättedel av samtliga röst berättigade medlemmar skriftligen begär ett extra möte för behandling av visst ärende skall styrelsen inom tre veckor efter en sådan begäran kalla till extra möte.

10:3       Datum och plats meddelas genom personlig kallelse senast två veckor i förväg.

10:4       Vid extra möte får endast förekomma de ärenden som föranlett mötet.


 

11. STYRELSE OCH STYRELSEVAL

11:1       Klubben företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till års- och kvartalsmöten samt verkställer därvid fattade beslut.

11:2       Styrelsen består av minst sju ledamöter och högst elva:

- ordförande

- vice ordförande

- sekreterare

- kassör

- varvschef

- vice varvschef

- hamnchef

- vice hamnchef

- ö-chef klubbholmen

Dessutom kan utses två övriga ordinarie styrelseledamöter.


11:3       Styrelseledamöter väljs för en tid av två år, och avgår växelvis ordförande, varvschef och vice värd ena året samt vice ordförande, sekreterare, kassör och hamnchef det andra året. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.


11:4       Kandidater till styrelsen föreslås av den av årsmötet tillsatta val beredningen. Klubbmedlem kan till valberedningen eller på ett klubbmöte framföra förslag på kandidater.

11:5       Avgående styrelseledamot kan återväljas om ansvarsfrihet beviljats.


 

12. STYRELSENS SKYLDIGHETER

12:1       För i styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och som inte reserverat sig. Reservationen skall antecknas i protokollet.

12:2       Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande och dessa är eniga.

12:3       Ordföranden skall opartiskt föra ordet vid såväl klubbens som styrelsens sammanträden samt då så påfordras vara klubbens representant.

12:4       Vice ordförande, som tillika är klubbmästare, skall vid ordförandens frånvaro ersätta denne.

12:5       Sekreteraren skall ombesörja klubbens korrespondens, utfärda kallelse till klubbens sammanträden och såväl vid dessa som vid styrelsens sammanträden föra protokoll.

12:6       Kassören skall föra matrikel över medlemmar och båtar, förvalta klubbens värdehandlingar, uppbära alla avgifter samt förvalta och ansvara för klubbens medel och föra noggranna räkenskaper över dessa. Till varje kvartalsmöte skall kassören redovisa en rapport över kassans ställning. Till årsmötet skall denna rapport vara granskad av revisorerna.

12:7       Varvschefen skall leda och planera arbetet på varvet, vid upptagning och sjösättning av båtar samt i övrigt svara för att ordningsreglerna för varvet upprätthålls.

12:8       Vice varvschefen ska biträda varvschefen och vid varvschefens frånvara ersätta denne.

12:9 Hamnchefen ska leda och planera arbetet i hamnen, fördela platser samt i övrigt svara för att ordningsreglerna för hamnen upprätthålls.

12:10Vice hamnchefen ska biträda hamnchefen och vid hamnchefens frånvaro ersätta denne.

12:11     Vice värden skall leda och planera för drift och underhåll på klubbens holme, Stora Värskulholmen, samt svara för att ordningsreglerna för klubbholmen följs.

12:12     Styrelseledamot, som utan vägande skäl, är frånvarande under tre på varandra följande sammanträden, anses ha utträtt ur styrelsen.

12:13     Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig.

12:14     Styrelsen utser representanter i organ såsom förbund, förbundsdag samt andra tillfälliga uppdrag.

12:15    Det åligger styrelsen att leda och övervaka verksamheten inom klubben. Styrelsen kan, när så erfordras, befullmäktiga enskild styrelsemedlem att svara härför. Styrelsen eller sådan befullmäktigad medlem har skyldighet att ingripa när så fordras för att planerad verksamhet skall kunna fullföljas eller säkerheten i ar betet upprätthållas.

12:16     Om funktionär under verksamhetsåret avgår eller ej tillfreds ställande fullföljer sitt uppdrag, äger styrelsen rätt att vidtaga de omfördelningar av uppgifter som blir nödvändiga eller utse tillfällig funktionär för:

- varvschef

- vice varvschef

- hamnchef

- vice hamnchef

- ö-chef 

13. BESLUT OCH VAL

13:1       Alla ärenden avgörs genom enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs i dessa stadgar.

13:2       Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall vid val någon fordrar en sluten sådan.

 

13:3       Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.


 

14. REVISORER

14:1       Minst två revisorer samt en suppleant väljs på ett år vid årsmötet. Vid val av revisorer äger styrelsen ej rätt att deltaga.

14:2       Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka till årsmötet skall avge en skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

14:3       Förekommer fel i räkenskaperna eller i förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.


 

15. EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTMÄRKEN

För klubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser.


 

16. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

16:1      Båtklubben S:t Eriks standert är tvåtungad med två gröna fält (PMS 355 c) och ett vitt, i det vita fältet finns S:t Eriksbilden i gult (PMS 116 c). Mössmärket består av en svart kokard med klubbens initialer, BK S:T E. Standert och mössmärke får endast föras respektive bäras av medlem i Båtklubben S:t Erik. Klubbens standert bör alltid föras.

16:2      Medlem är skyldig att alltid iakttaga ett vårdat uppträdande samt noga följa de av klubben uppsatta förhållnings- och ordnings regler för hamn, varv och klubbholme.

16:3      Medlem är även skyldig att iakttaga ett gott sjömanskap.

16:4      Adressändring samt ändring av båtinnehav skall snarast rapporteras till styrelsen.


 

17. UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND

Båtklubben skall årligen insändas av förbundet begärda uppgifter om klubbstyrelsens sammansättning, klubbens medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisningen.


 

18. FAST EGENDOM

Klubben tillhörig fast egendom får ej frånhändas klubben om inte alldeles särskilda skäl föreligger. Sådant frånhändande skall i så fall ske enligt samma stadgande som sker för stadgeändring enligt § 20. Stora Värskulholmen får endast frånhändas klubben i samband med klubbens upplösning.


 

19. KLUBBENS UPPLÖSNING

För klubbens upplösning fordras skriftlig kallelse därom till samtliga medlemmar. Beslut om klubbens upplösning skall fattas på två på varandra följande årsmöten och fordras för ett sådant beslut tre fjärdedels majoritet.

Klubbens tillgångar överlämnas i första hand till särskild intresse förening som består av före detta klubbmedlemmar och i andra hand till annan sammanslutning till vilken största antalet medlemmar övergått.


 

20. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två på varandra följande klubbmöten, varav ett är årsmöte, och erfordras två tredjedels majoritet för att ett sådant beslut skall gälla.