Regler

Regler för varvet


1. Var och en som använder båtklubbens varv och hamn är skyldig att medverka till att ordning och gott sjömanskap upprätthålles.  Tillträde med nyckel till varv och bryggor har endast medlemmar och båtägare vilka tillfälligt hyr brygg- eller varvsplats samt medlemmar och båtägares familjer. Undantag beträffande nyckelinnehav kan beviljas av styrelsen. I övrigt skall hamn- och varvschefens anvisningar gälla liksom av styrelsen eller av hamn- eller varvschefen undertecknade anslag på bryggor och varv.

 

2.Vid upptagning av båtarna skall båtägare i god tid tillse att bockar och stöttor finns i beredskap och är lämpade för sitt ändamål.  Material som används för båtens vinterförvaring och täckning skall omedelbart efter sjösättningen buntas, märkas och placeras på anvisad plats. Inför sjösättning skall det vara krattat och rengjort under båten.

 

3. Efter sista sjösättningen sker städning av varvsområdet på tid som bestämmes av styrelsen. Vid städdagen skall samtliga ägare till vinterupplagda båtar personligen deltaga eller vara representerade av arbetsför ersättare. Frånvaro medför bötespåföljd enligt klubbeslut.

 

4. Varvsområdet skall enligt kontrakt med Stockholms Stad vara städat och all materiel väl undanstuvad den 31 maj. Sista sjösättningsdag fastställes varje år av styrelsen i så god tid att vårstädningen medhinnes.

 

5. Båtägare som vid sista sjösättningsdagen inte har sin båt sjösatt och själv inte är närvarande eller företräds av arbetsför ersättare har förverkat sin möjlighet att få båten upptagen vid följande höstupptagning och måste räkna med att båten sjösättes obe roende av dess tillstånd.

Undantag från denna regel kan om synnerliga skäl föreligger medgivas av styrelsen.

Båtägare skall delta i allt arbete som vid sjösättning och upptagning anvisas av styrelsen.

Båtägare som skall ha sin båt sjösatt skall även medverka vid minst ytterligare en sjösättning.

 

6. Klubbens slipanordningar får endast användas med styrelsens medgivande. Vid haveri skall varvschef eller klubbens ord förande underrättas.

 

7. Medlem som vinterförvarar mer än en (1) båt betalar hyra som utomstående för det antal som överstiger en (1) båt. För jolle, kanot och mindre roddbåt gäller särskilda bestämmelser.

 

8. Icke medlem kan beredas vinterförvaring eller bryggplats för båt i mån av utrymme. Avgifterna för detta bestäms av styrelsen.


9. Vid försäljning eller överlåtelse av båt har den nye ägaren ingen självskriven rätt till varvs- eller bryggplats. Bryggplats är personlig och kan ej överlåtas.

 

10. Båtägande medlem som under året sålt sin båt har inte rätt till hamn/varvsplats för längre tid än under det år som försäljningen skett. Båtägare som under året säljer sin båt men önskar hamn plats för ny båt under följande vår äger företräde till plats. Det ankommer på sådan medlem att genom kontakt med hamnchefen själv bevaka sin företrädesrätt.

 

11. Om varvs- eller hamnplats icke behöver disponeras skall hamn- eller varvschef underrättas. Underlåtenhet medför avgiftsskyldighet.

 

12. Vid uppställning på varvsplanen skall avståndet mellan båtarna vid deras största bredd vara 80 cm.

 

13. Täckningsställning får ej ha större bredd än båtens största bredd med tillägg av 40 cm, dvs ställningen får ej sticka utanför båtens största bredd med mer än 20 cm på vardera sidan.

 

14. Båt skall under vinterförvaring vara väl täckt samt betryggande pallad och stöttad. Varvschefen och styrelsens anvisningar av seende detta skall åtlydas.

 

15. Den som brukar klubbens materiel skall omedelbart efter användandet återställa denna till dess förvaringsplats. Fel som uppstått på materielen skall snarast anmälas till varvschefen.

 

16. Värmeanläggningar, öppen låga och annat som kan orsaka brand får aldrig lämnas utan uppsikt. Batteriladdning får icke ske inom hus eller i trånga oventilerade utrymmen. All elmateriel som båtägare använder på varvet skall vara av treledartyp med jordade kontakter.

 

17. Förtäring av vin- och spritdrycker före och under sjösättning och upptagning är förbjuden. Båtägare eller medhjälpare som ej iakttager nykterhet under arbetet med båtarna är en fara för både sig själv och andra, samt utsätter båtar och material för skaderisk. Varvschefen eller medlem av styrelsen äger att med omedelbar verkan avstänga spritpåverkad person från deltagande i arbetet. Påföljd av sådan avstängning beslutas i varje särskilt fall av styrelsen.

 

18. Sjösättning sker enligt särskild teckningslista. Upptagning sker på tid som bestämmes av styrelsen. Upptagning på annan tid kan medges av varvschefenRegler för hamnen


1. Sjösatt båt skall om inte särskilda hinder föreligger förtöjas vid boj och brygga. Utbojning skall ske i god tid före sjösättningen.  Ankarliggning är icke tillåten. Vid utläggning av boj och bojsten skall samtligt materiel uppvisas för hamnchef eller styrelsemedlem och utläggas i samråd med dessa. Kontroll av sten och kätting skall ske minst vart tredje år.

 

2. Varje båt skall ha minst tre fendrar på varje sida. Fendrarna skall vara av sådan storlek och utformning att de är lämpade för båten samt så placerade att de fyller sin uppgift.

 

3. Förtöjningarna skall med god marginal vara dimensionerade för båten och hållas väl uppstyvade. Linan till bojen skall fastgöras med s k säkerhetshake. Brygglinor skall vara försedda med fjädrar eller liknande. Anordningar på eller vid bryggorna utöver dem som krävs för båtens förtöjning eller säkerhet får anbringas endast med tillstånd av hamnchefen.

 

3. Varje båtägare skall genom försäkring skydda sig mot förlust genom skada på egen båt och skadeståndskrav från andra båtägare.  Kvitto på betald försäkring skall uppvisas vid sjösättningen. Stöld i eller av båt meddelas klubben genom ett anslag på anslagstavlan i klubbhuset eller på annan anvisad plats (ange datum).

 

5. Varje båt och dess förtöjning skall stå under regelbunden tillsyn av sin ägare eller ombud. Båten skall hållas väl länsad och i gott skick. Slarv och försummelse påtalas av hamnchef eller styrelsemedlem.

 

6. Det åligger var och en som brukar eller besöker klubbens varv samt hamn att iaktta ett sådant uppträdande att han eller hon ej stör eller förargar allmänheten utanför klubbens område samt genom aktsamhet undvika skada på parkanläggningarna kring hamn och varv.

 

7. Bojar, fjädrar och förtöjningar skall vara upptagna respektive avlägsnade från bryggorna senast dagen innan höststäddagen. Material som inte tillvaratagits före denna dag omhändertas av styrelsen mot stadgad avgift.

 

8. Båtägande medlem, vars båt vinterförvaras på varvet, är alltid skyldig att betala för bryggplats vare sig platsen utnyttjas eller ej.


9. All uthyrning av bryggplatser sker genom hamnchefen.

 

10. Kallelse till arbete på varv och bryggor sker genom brev, anslag eller personlig uppmaning. Varje båtägare är skyldig att hålla sig underrättad om tidpunkten för regelbundet återkommande arbetsdagar (städdagar vår och höst, sjösättningsdagar, framplockning av bockar etc).

 

11. Medlem som trots uppmaning ej erlagt stadgade avgifter kan ej räkna med att få sin båt upptagen eller att erhålla bryggplats förrän betalning skett.
Regler för klubbholmen (skäret)


ALLMÄNT

 • Klubbholmen är avsedd som utflyktsmål och rekreationsplats för medlemmarna i Båtklubben S:t Erik. Med klubbmedlemmar jämställes medlem av dennes hushåll. Gäster är emellertid alltid välkomna om plats finnes och de iakttar de regler som gäller för klubbholmen.
 • Klubbmedlem ansvarar för att gäst som medföljer denne iakttar gällande föreskrifter.
 • Vicevärden svarar för tillsyn av klubbholmen. Är inte denne närvarande, träder annan styrelsemedlem in som ansvarig.

 

KLUBBHOLMEN

 • Vid ankomsten till klubbholmen skall klubbstandert hissas vid hamnen.
 • Svårförstörbart avfall får på inga villkor kvarlämnas på klubbholmen.
 • Hushållssopor lämnas på därför avsedd plats.
 • Tältning medges efter anvisning av vicevärden.
 • Varje form av åverkan på klubbholmens natur kan medföra begränsningar i den skyldiges tillträde till holmen och är straffbart enligt gällande naturskyddslagar.
 • Eld får under inga omständigheter uppgöras på holmen utan tillstånd av vicevärden.
 • Hundar och katter får ej släppas lösa på klubbholmen. All tänkbar försiktighet och varsamhet skall iakttas under fåglarnas häckningstid.
 • Klubbmedlem som önskar disponera klubbhuset för övernattning, skall i god tid göra beställningar hos värden, som ger anvisning om disponibla bäddplatser. Anmälan kan även ske till annan styrelsemedlem. All anvisning av bäddplatser sker i den ordning beställning görs hos värden eller styrelsemedlem.
 • Beställare som får förhinder att utnyttja sin beställning skall i god tid före första beställningsdatum meddela värden detta och ange eventuell senare ankomst. Värden äger därvid rätt att anvisa den icke utnyttjade tiden till annan beställare. Den som återkallar sin beställning eller på annat sätt ej utnyttjar den, äger ej förtursrätt vid senare behov av bäddplats.
 • Beställare av bäddplats som utan att meddela sig uteblir första beställningsdatum kan ej påfordra disposition av bäddplats för mer än första beställningsdagen. Stadgad logiavgift utgår för samtliga beställda platser och dygn.
 • Efter första beställningsdagen äger värden anvisa icke utnyttjade platser till andra beställare. Den ursprungliga beställaren skall i sådant fall vid senare ankomst rätta sig efter värdens anvisningar.
 • Logiavgiftens storlek beslutas av årsmötet och sådan avgift utgår vid all övernattning i klubbhuset.
 • Vistelse på klubbholmen och övernattning i klubbhuset skall alltid antecknas i gäst- respektive logiboken.

 

VISTELSE I KLUBBHUSET

 • Var och en som vistas i eller bebor klubbhuset skall visa hänsyn mot övriga gäster.
 • Stora klubbhuset skall i möjligaste mån hållas fritt från personliga ägodelar.
 • God ordning och aktsamhet med klubbhusets inventarier skall iakttas.
 • Samtliga klubbhusets utrymmen skall alltid hållas väl städade.

 

ÖPPEN LÅGA, LAMPA ELLER SPISELD FÅR EJ LÄMNAS UTAN TILLSYN!


AVFÄRD FRÅN KLUBBHOLMEN

Vid avfärd från klubbholmen skall tillses att:

 • golven i klubbrum, sovhytter och kök är sopade samt avtor-ka de
 • kokkärl, servis och bestick är diskade och inplockade i för dessa avsedda platser
 • klubbhusets fönster och dörrar är stängda resp låsta och nyckeln placerad på överenskommen plats
 • bodarna är låsta och nycklarna placerade på föreskriven plats
 • ved till öppna spisen finnes i beredskap för nästa besökare
 • glöd och aska i spisarna avlägsnats
 • den använda sängutrustningen vädrats
 • felaktigheter, skador eller andra upptäckter av betydelse blir rapporterade till värden eller annan styrelsemedlem
 • skadad eller förstörd köksutrustning eller annan materiel blir ersatt genom nyanskaffning eller genom att motsvarande värde nedlägges i sparbössan
 • lampor och kylskåp är försedda med bränsle för nästa besökare
 • huvudkranarna för gasoltuberna är avstängda
 • avgift för förbrukat bränsle och gasol nedlägges i sparbössan
 • flagga och klubbstandert är halade och upphängda på tork om så erfordras
 • roddbåtarna är länsade och betryggande förtöjda
 • fiske-, arbets- och andra redskap är undanställda eller placerad i anvisade förvaringsutrymmen
 • Klubbholmen och dess anläggningar lämnas i det skick som var och en önskar finna dem vid sin ankomst


TELEFON

 • Klubbholmens telefonapparat skall i första hand användas till korta meddelanden mellan gäster på klubbholmen och hemmavarande. Dess främsta uppgift är att främja säkerheten och öka tryggheten för besökarna.
 • Avgiften för telefonsamtal nedlägges i sparbössan invid apparaten efter varje samtal.

 

HAMN

 • Förtöjning i hamnen skall ske på ett betryggande sätt.
 • Omförtöjning av båt för beredande av bryggplats får ske endast i samråd med den aktuella båtens ägare. Värdens råd och anvisningar skall följas.
 • Olja eller andra föroreningar får enligt gällande naturskyddslagar inte utsläppas i hamnen eller vid klubbholmen i övrigt.
 • Den som önskar disponera klubbens roddbåt för längre färd eller längre tid skall före avfärd samråda med övriga närvarande gäster.
 • Använd båt skall förtöjas betryggande samt rengöras.
 • Gästande båtar är välkomna att förtöja i hamnen och vid klubbholmen under förutsättning att plats finnes och att gällande ordningsregler respekteras.


FISKE

 • Fiske får bedrivas enligt allmänna regler gällande Stockholms Skärgård.

 

ÖVRIGT

 • Varje medlem som besöker klubbholmen har skyldighet att bistå värden med för holmens skötsel och underhåll erforderligt arbete.